Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

I. Az ÁSZF hatálya

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a SOL-LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-886027, adószám: 14038383242, „Eladó”) és más természetes és jogi személy vevők, megrendelők („Vevő”; az Eladó és a Vevő együttes említésük esetén „Felek”) között termékértékesítés tárgyában létrejött megállapodások („Szerződés”) szabályozása céljából került elfogadásra és hatálybaléptetésre.

2. A jelen ÁSZF az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés teljes időtartama alatt irányadó. Amennyiben az Eladó és a Vevő között Szerződés jön létre, úgy a jelen ÁSZF a Szerződés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttét megelőző egyeztetési folyamatra és az ajánlattételre valamint a jogviszony időtartama alatt és a megszűnését követően a jogviszonnyal összefüggésben felmerült jogok és kötelezettségek összességére egyaránt alkalmazandó.

3. A jelen ÁSZF határozatlan időre került elfogadásra és visszavonásig hatályos.

4. Az Eladó ezúton kizárja a Vevő általános szerződési feltételeinek az Eladóval szembeni alkalmazását, amelyek akkor sem alkalmazandóak az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződésre, ha a Vevő általános szerződési feltételeiben foglalt rendelkezések nem ellentétesek a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel.

5. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben és a Felek között létrejött Szerződésben foglalt feltételek egymástól eltérnek, abban az esetben a Szerződésben foglalt rendelkezés irányadó a szerződő Felek jogviszonyára.

II. A Szerződés teljesítése

1. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező áruk adásvételére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a szükséges szakmai tapasztalattal, továbbá a Szerződés teljesítésének személyi, tárgyi és jogi feltételeivel rendelkezik. Az Eladó által forgalmazott áruk mindenben megfelelnek a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá az Eladó a szolgáltatásokat az elvárható legmagasabb színvonalon nyújtja.

2. Az áru tulajdonjoga az adott áru vételárának kiegyenlítése pillanatában száll át a Vevőre. Az áru vonatkozásában a kárveszélyt az átadás-átvételt megelőzően az Eladó, azt követően pedig a Vevő viseli.

3. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést Eladó minden esetben e-mail útján jelzi Vevő részére.

4. Előfordulhat, hogy az Eladó honlapján szereplő egyes termékek forgalmazása megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére 5 munkanapon belül.

III. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

1. A jelen ÁSZF-ben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettség kiterjed minden olyan tényre, adatra, információra, körülményre, amelyek szükségesek lehetnek a Szerződés megkötéséhez.

2. Amennyiben a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben a Vevőnek kára keletkezik abból fakadóan, hogy a Vevő elmulasztott maradéktalanul eleget tenni a jelen fejezetben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének, a Vevő a kár megtérítését az Eladótól nem követelheti.

3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben az Eladó költsége vagy kára keletkezik abból fakadóan, hogy a Vevő elmulasztott maradéktalanul eleget tenni a jelen fejezetben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének, a Vevő köteles az Eladó részéről felmerült teljes költséget és kárt megtéríteni.

IV. A honlap használata

1. A termék kiválasztása
A Vevő a honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva található a termék fotója, ismertetője, ára. A Vevőnek a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékek képei illusztrációk. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Eladó az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállal felelősséget.

2. Kosárba helyezés
A termék kiválasztása után a termék a "Kosárba" gombra kattintva helyezhető a kosárba anélkül, hogy ez vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne.

A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

3. A kosár megtekintése
A honlap használata során a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizhető a kosár tartalma. Itt lehetőség van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

A vásárlás folyamata a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytatható.

4. Vásárlói adatok megadása
A „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a fizetendő teljes vételár. A rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet a Vevő köteles megfizetni megrendelés esetén. A megrendelés személyes átvételére is lehetőség van. A Vevő a megrendelés során köteles megadni az e-mail címét, teljes nevét, címét és telefonszámát. A „Megjegyzés” szövegdobozban tetszőlegesen megadható további információ is a rendeléssel, kiszállítással kapcsolatban.

5. A rendelés áttekintése
A fenti mezők kitöltését követően a „Folytatás” gombra kattintva folytatható a megrendelési folyamat, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölhetők/javíthatók a már bevitt adatok. A „Rendelés áttekintése” oldalon összegzésre kerülnek a korábban megadott adatok, így a kosár tartalma, a felhasználói, számlázási és szállítási adatok és a fizetendő összeg.

6. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatok helyesen szerepelnek, a „Megrendelés” gombra kattintva zárható le megrendelés. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a Szerződés az Vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

A „Megrendelés” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatát megtettnek kell tekinteni, amely Vevőt 48 órás időtartamban köti.

Amennyiben a Vevő ajánlata 48 órán belül nem kerül visszaigazolásra, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

V. Áru átvétele, ellenőrzése

1. Az Eladó által átadott vagy leszállított áru mennyiségét Vevő köteles az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni és amennyiben a Szerződésben foglalt és a ténylegesen átadott vagy leszállított áru mennyisége eltér, a Vevő azt köteles haladéktalanul jelezni az Eladó részére. A Vevő a jelen pontban foglalt kötelezettsége elmulasztása esetén nem jogosult az Eladótól további áru átadását, leszállítását vagy ezzel összefüggésben kártérítést követelni.

2. Amennyiben a Vevő az Eladótól származó áru vagy szolgáltatás hibás teljesítését vélelmezi, ezt haladéktalanul köteles az Eladó számára jelezni. A jelzés elmulasztásából vagy annak késedelméből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A Vevő köteles minden szükséges és ésszerűen elvárható intézkedést megtenni, amely a hibás teljesítéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő károk elhárítása vagy enyhítése érdekében szükséges.

4. Az Eladó a Vevő jelzését követően köteles megvizsgálni a vélelmezett hibás teljesítéssel összefüggő árut, a panasz megalapozottsága esetén az Eladó a hibás árut kicseréli.

VI. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogyasztó esetén

A tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság

a) Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?
A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

b) Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.

c) Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

2. Termékszavatosság

a) Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

b) Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

c) Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

d) Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

e) Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

f) A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
iv) A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

3. Jótállás

a) Milyen esetben élhet a Vevő a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

b) Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján a Vevőt?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó esetekben az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

c) Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

d) Három munkanapon belüli csereigény
Ha a Vevő 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és a terméket ki kell cserélnie.

e) Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VII. Elállási jog fogyasztó esetén

A fogyasztót a Kormányrendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga, amelyet 14 napon belül gyakorolhat.

1. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a Kormányrendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni.

3. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

a) Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

b) Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

c) Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

d) Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

a) A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

b) A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

c) Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

VIII. Felelősség korlátozása

1. Az Eladó a közötte és a Vevő között létrejött szerződések vonatkozásában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét az általa nyújtott áruban bekövetkezett károkra korlátozza az áru értékének erejéig. A Vevő nem jogosult az Eladóval szemben kártérítés követelésére a Szerződés hibás teljesítésének következményeként a Vevő vagy harmadik személy vagyonában bekövetkező károk, valamint esetlegesen elmaradt vagyoni előny tekintetében. Az Eladó felelősségének jelen pontban foglaltak szerinti korlátozása nem vonatkozik a Szerződésnek az Eladó általi szándékos, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító megszegésére.

2. A jelen ÁSZF-ben foglalt felelősségkorlátozás csak olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben az irányadó jogszabályok, így különösen a Szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában alkalmazandó külön jogszabályok nem tiltják.

IX. Titoktartás

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés alapján fennálló jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre vonatkozik, minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem. Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. A Felek a bizalmas információkat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, az ahhoz szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, illetve közreműködőik számára teszik hozzáférhetővé.

2. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ:
a) amely köztudomású;
b) amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
c) amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
d) amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
e) amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy
f) amelyet az adott Félnek – jogszabályban meghatározott – kötelezettsége átadni az illetékes hatóságok számára.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a saját reklámanyagaiban – internet, nyomtatott- és elektronikus prospektusok, prezentációs anyagok, közösségi média felületek – referenciaként a másik Fél nevét, védjegyét, logóját vagy bármely egyéb, a Fél vagy terméke azonosítására alkalmas megjelölést kizárólag az adott Fél előzetes engedélye alapján és mértékben tüntetheti fel.

X. Kapcsolattartás

1. A Vevő jognyilatkozatait írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles az Eladó részére eljuttatni. A jognyilatkozatok akkor tekintendők átvettnek, ha Vevő azt személyesen, futárszolgálat vagy tértivevényes postai küldemény (átvételi elismervény szükséges) vagy e-mail útján juttatja el Eladóhoz az alábbi címek legalább egyikére:

Postai úton
SOL-LIGHT Kft.
1077 Budapest, Wesselényi utca 6.

E-mail útján
shop@solinfo.hu

2. Valamely értesítés az alábbi időpontban tekintendő a címzettel közöltnek
a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor; vagy
b) postai úton történő kézbesítés esetén a feladástól számított ötödik munkanapon; vagy
c) futárszolgálattal történő kézbesítés esetén az elküldéstől számított második munkanapon; vagy
d) e-mail útján küldött értesítés esetén az e-mail elküldését követő munkanapon, feltéve, hogy az e-mail megérkezését a címzett Fél visszaigazolta.

XI. Alkalmazandó jog, vitarendezés, vegyes rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-re, továbbá a Felek között létrejött Szerződéses jogviszonyra a magyar jog irányadó.

2. A Vevő (amennyiben fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

3. A Vevő (amennyiben fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

4. Felek a Szerződéssel összefüggő jogvitáikat kötelesek elsődlegesen egyeztetések útján, békés úton rendezni. Az egyeztetésekről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a békés úton történő egyeztetés nem vezetett eredményre, a Szerződésből eredő jogvitáik tekintetében a Felek az Eladó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

5. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés utólag érvénytelennek minősülne, az a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem befolyásolja.

Please read this document carefully before finalizing your order, as by finalizing the order you accept the provisions of this GTC.

I. Scope of the GTC

1. This General Terms and Conditions (“GTC”) adopted and entered into force to regulate the agreements (“Agreement”) concluded by and between SOL-LIGHT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (registered seat: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6., company registration number: 01-09-886027, tax number: 14038383242, “Seller”) and other natural and legal person buyers, customers (“Buyer”, Seller and Buyer hereinafter jointly referred to as the “Parties”).

2. The present GTC shall prevail during the entire term of the Agreement concluded between the Seller and the Buyer. If an Agreement is concluded between the Parties, the present GTC shall apply to the negotiation process that took place prior to the conclusion of the Agreement, to the bidding and to all rights and obligations arising in connection with the parties’ legal relationship during and after the term thereof.

3. This GTC has been adopted for an indefinite period and is effective until revoked.

4. The Seller hereby excludes the application of the Buyer’s own general terms and conditions, which shall not be applicable to the Agreement concluded between the Seller and the Buyer, even if the provisions of the Buyer’s general terms and conditions are not contrary to the provisions of this GTC.

5. If the terms of this GTC and the Agreement concluded between the Parties differ, the provision of the Agreement shall prevail to the Parties’ legal relationship.

II. Performance of the Agreement

1. The Seller declares that he holds all necessary professional experience and meets the personal, material and legal conditions for the performance of the Agreement. The goods sold by the Seller comply with the laws and standards applicable to them and the Seller provides the services in accordance with the expectable highest standards.

2. The ownership of the goods is transferred to the Buyer at the time of the payment of the purchase price of such goods. Prior to the delivery, the risk of damage shall be borne by the Seller, while such shall be borne by the Buyer thereafter.

3. The general delivery deadline for an order shall be 30 days from the order confirmation. Such delivery time is indicative and the Seller notifies the Buyer in the case of any deviation from it.

4. The distribution of certain the products on the Seller's website may have been discontinued. In view of this, Seller reserves the right to c partially confirmed orders either in whole or in part. Partial performance may only take place following a consultation with the Buyer. In the case of pre-payment of the purchase price, the amount shall be returned to the Buyer within 5 working days.

III. The obligation of cooperation and information

1. The obligation of cooperation and information governed by this GTC shall cover all facts, data, information, circumstances that may be necessary to conclude the Agreement.

2. In circumstances where the Buyer incurs any damage as a result of failing to fully comply with the cooperation and information obligations described in this chapter during or in connection with the performance of the Agreement, the Buyer shall not be entitled to claim compensation from the Seller.

3. In circumstances where the Seller incurs any cost or damage as a result of the Buyer failing to fully comply with the cooperation and information obligations described in this chapter during or in connection with the performance of the Agreement, the Buyer shall reimburse the Seller for the full costs and damages incurred.

IV. Using the website

1. Search for product
By clicking on a product category, the Buyer can choose the individual product within the given product line. By clicking on the product, the photo, description and price of the product appears. Buyer shall pay the price indicated on the website. Product images are illustrations. Accessories and decorations shown in the photographs are not part of the products unless specifically mentioned in the product description. Seller shall not be liable for any typos or misrepresentation of facts.

2. Add to your cart
After selecting the product, the product can be placed in the cart by clicking on the "Add to Cart" button without having to make a purchase or payment.

The contents of the cart can be modified until the order is finalized, i.e. until clicking on the "Finalize order" button. Any products can be removed from or new products can be added to the cart, and the quantity of the products can be modified as well.

3. Review of the cart
When using the website, you can check the content of the cart by clicking on the "Review Cart" icon at the top of the website at any time. Any products can be removed from or new products can be added to the cart, and the quantity of the products can be modified on this page as well.

Proceed with the purchase process by pressing the "Order" button.

4. Entering customer data
By pressing the "Order" button, the contents of the cart and the total purchase price to be paid are displayed. The system will indicate the delivery fee that the Buyer shall pay for the order. During the order process, the Buyer is obliged to provide his/her e-mail address, full name, address and telephone number. Additional information about the order and delivery can also be specified in the "Comment" box.

5. Review of the order
Once completing the above fields, you can continue the order process by clicking on "Continue" or, by clicking on "Cancel", you can delete / correct the previously entered data. The “Order Overview” page summarizes the data you provided previously, including the contents of the cart, user data, billing and shipping data, and the amount to be paid.

6. Order confirmation (offering)
If the Buyer verified that the contents of the cart corresponds to the products to be ordered and the data is correctly entered, the order can be finalized by clicking on the "Order" button. The information provided on this website does not qualifies as an offer made by the Seller for the conclusion of an agreement. In the case of orders falling within the scope of the present GTC, the Buyer shall be deemed to be the offering party and the Agreement shall be concluded by acceptance of such offer made by the Buyer through the website by the Seller.

By clicking on the "Order" button, the Buyer's offer shall be deemed to have been made, which binds the Buyer for 48 hours.

Should the Buyer's offer be not confirmed within 48 hours, the Buyer shall be released from the obligation related to the offer.

V. Receipt and control of goods

1. The Buyer shall be obliged to check the quantity of goods delivered by the Seller within a reasonable period of time. If the quantity set out in the Agreement and the actually delivetred quantity differ, the Buyer shall notify the Seller without delay. In the event the Buyer is failing to comply with the obligation contained in the present clause, the Buyer shall not be entitled to claim additional goods or compensation from the Seller.

2. If the Buyer assumes a defective performance by the Seller, the Buyer shall immediately inform the Seller thereof. The Seller assumes no liability for any damage resulting from the failure or delay of such notice.

3. The Buyer is obliged to take all necessary and reasonably expected measures to prevent or mitigate any damage that may arise in connection with the defective performance.

4. The Seller shall, following the Buyer's notice, examine the goods related to the presumed defective performance and replace the defective goods where the complaint is well-grounded.

VI. Liability, product liability, consumer warranty

The following section of the GTC has been prepared on the basis of Annex 3 to Government Decree 45/2014 (II.26.) (the “Government Decree”).

1. Liability for defects

a) Under what circumstances can the Buyer exercise its warranty rights?
In case of defective performance, the Buyer can exercise its warranty rights for defects against the Seller in accordance with the regulations of the Civil Code.

b) What is the deadline applicable to the Buyer’s warranty rights?
The Buyer shall announce the defect immediately after having noticed it, but at the latest within 2 months from the discovery of the defect. However, the Seller draws the Buyer’s attention to the fact that, beyond the 2 years’ limitation period after the performance of the contract, warranty rights are no longer enforceable.

c) Against who may the Buyer exercise its warranty rights?
The Buyer may exercise its rights against the Seller.

2. Product liability

a) Under what circumstances can the Buyer exercise its warranty rights?
If a movable property (product) has a defect, the Buyer can exercise its warranty or product liability rights.

b) What are the Buyer’s rights under the terms of product liability?
The Buyer can only ask for the replacement of the defective product under the terms of product liability.

c) Under what circumstances shall be deemed a product defective?
The product has a defect if it does not comply with quality requirements in force at the time of the commencement of its distribution or it does not have the characteristics described in the product manual provided by the manufacturer.

d) What is the deadline applicable to the Buyer’s warranty rights?
The Buyer can enforce its product liability claims within 2 years from the commencement of distribution of the product by the manufacturer. After this time limit, the right ceases to exist.

e) Against who may the Buyer exercise its warranty rights?
The Buyer can enforce its product liability right exclusively towards the manufacturer or distributor of the movable property. In case of enforcing product liability right, the Buyer must prove the defect of the product.

f) Under what circumstances may the manufacturer (distributor) be exempt from its product liability obligations?
The manufacturer (distributor) can only be exempt from the product liability obligations, if it can prove that:
i) the product was not manufactured or distributed within the scope of its business activities; or
ii) the defect could not be recognized/identified at the time of the commencement of the distribution according to the then current scientific and technical knowledge; or
iii) the defect originates from application of obligatory administrative requirements or legal regulations.
The manufacturer (distributor) only has to prove one reason for acquittal.

Because of the same defect, the Buyer cannot enforce warranty and product liability rights at the same time side by side. After the Buyer effectively enforced its product liability rights, the Buyer can then enforce its warranty rights regarding the replaced product or the repaired part of it against the manufacturer.

3. Guarantee

a) Under what circumstances can the Buyer exercise its guarantee rights?
In the case of defective performance, the Seller is obliged to perform its guarantee obligations in accordance with Government Decree 151/2003 (IX.22.) on the mandatory guarantee of certain durable consumer goods.

By virtue of law, warranty shall be provided to such durable consumer goods (e.g. electronic device, tools, machines) the purchase price of which exceeds HUF 10,000.

b) What kind of rights may be exercised by the Buyer under the terms of guarantee and what is the deadline applicable to the Buyer’s guarantee rights?
The cases of mandatory guarantee are regulated by the Government Decree 151/2003 (IX.22.) on the mandatory guarantee of certain durable consumer goods. The Seller does not undertake any guarantee in cases not covered by these cases. The guarantee claim can be enforced within the guarantee period. If the obligor of the guarantee fails to comply with its obligation within a reasonable deadline upon the call of the obligee, the warranty claim may be enforced before the court within three months from the expiry of the term specified in the notice, even if the warranty period has expired. Failure to meet this deadline will result in loss of rights. In other terms, the rules for exercising warranty rights shall be appropriately applicable to the exercise of guarantee rights. The guarantee period is one year. Failure to meet this deadline will result in loss of rights. The guarantee period starts from the delivery of the consumer product to the consumer or, if the product shall be put into operation by the company or its agent, it commences on the date of putting into operation. Please contact the manufacturer for any guarantee claims over one year.

c) What is the connection between the guarantee and other warranty rights?
The guarantee is applicable along other warranty rights (warranty and product liability) rights, the fundamental difference between such is that the burden of proof is more favourable to the consumer in the case of the guarantee.

d) Entitlement to replacement within 3 business days
If the Buyer requests a replacement within 3 business days, the Seller must interpret that the product was defective at the time of the sale and such shall be replaced.

e) Under what circumstances may the Seller be exempt from its guarantee obligations?
The Seller shall be released from guarantee obligations if it is able to prove that the cause of the defect occurred after the delivery of the product.

VII. Right of withdrawal

Pursuant to Section 20 of the Government Decree, the consumer shall have the right to withdrawal within 14 days without justification.

1. Declaration on withdrawal, exercise of consumer’s right to withdrawal or termination

In case of a written withdrawal, we consider it to be claimed within the deadline if the withdrawal statement is sent to us within 14 days. It is for the consumer to prove that he exercised his right of withdrawal in accordance with this provision. The Seller shall confirm the consumer's withdrawal statement upon its receipt.

2. Validity of the consumer’s declaration on withdrawal

The right to withdrawal shall be deemed exercised on time if such is dispatched within the deadline. The deadline is 14 days.

The consumer shall prove that its right to withdrawal was exercised in line with this provision.

The Seller shall confirm the receipt of the consumer’s declaration on withdrawal upon its receipt.

3. The Seller’s obligations in case of a withdrawal by the consumer

a) Reimbursement obligations of the Seller
If the consumer withdraws from the contract in accordance with Section 22 of the Government Decree, the Seller shall refund the total amount paid by the consumer including costs incurred in relation to the performance of the contract, i.e. including shipping charges within 14 days of becoming aware of the withdrawal. This provision does not apply to the additional costs caused by choosing the least expensive option than the usual mode of shipping.

b) Reimbursement obligation method of Seller
In the event of withdrawal or cancellation pursuant to Section 22 of the Government Decree, the Seller shall refund the amount returned to the consumer in the same manner as the payment method used by the consumer. Subject to the express consent of the consumer, the Seller may use other means of payment for the refund, but the consumer shall not be charged any additional fees. The Seller shall not be held liable for any delay caused by the Customer's erroneous and / or inaccurate bank account number or postal address.

c) Extra costs
If the consumer expressly chooses a different mode of transport than the least expensive standard mode of transport, the Seller shall not be obliged to reimburse the additional costs arising therefrom. In such cases, we have a refund obligation up to the amount of the general shipping charges.

d) Right of retention
The Seller may withhold the amount to be reimbursed to the consumer until the consumer returns the product or, without any doubt has confirmed its return; the earlier date should be taken into account.

4. Obligations of the consumer in case of withdrawal or termination

a) Returning the product
If the consumer withdraws from the contract in accordance with Section 22 of the Government Decree, he/she shall return the product immediately, but no later than 14 days after the notice of withdrawal, or hand it over to the Seller or the person authorized by the Seller. Return is deemed to be completed on time if the consumer sends the product before the deadline expires.

b) Costs connected with the return of the product
The consumer bears the cost of returning the product. The product shall be returned to the Seller's address. If the consumer terminates the service agreement – concluded outside of the store or remotely – after the commencement of the performance, he/she shall be obliged to pay a fee proportional to the service provided by the date of the notice of termination. The amount to be paid in proportion to the consumer shall be determined on the basis of the total taxable amount of the contractually agreed price. If the consumer proves that the total amount thus determined is excessively high, the proportionate amount shall be calculated on the basis of the market value of the services performed up to the date of termination of the contract.

c) Consumer responsibility for diminished value
The consumer shall be liable for any depreciation resulting from the use beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and functioning of the product.

5. Exclusion of right of withdrawal

The Seller explicitly draws the Buyer’s attention that its right to withdrawal shall not be exercised in the following cases:

a) in the case of service contract after the performance of the service in full if the company has commenced the performance with the explicit prior consent of the Buyer and the Buyer has acknowledged that he shall lose the right of withdrawal after the performance of the service in full;

b) in respect of any product or service whose price cannot be influenced by the financial market business and it depends on its fluctuation possible even during the time limit set for the withdrawal;

c) in the case of prefabricated product which has been produced according to the expressed instructions or at the explicit request of the Buyer, or in respect of the product explicitly customized for the Buyer;

d) in respect of perishable – or short shelf life product;

e) in the case of product in closed package that cannot be returned for health- or hygienic reasons after opening the package following the delivery;

f) in respect of a product that shall mix due to its nature with other products after the delivery;

g) in respect of alcoholic beverage whose value depends on market fluctuation not influenced by the company and whose price was agreed to by the parties at the execution of the purchase contract but the contract was performed only after the 30th day following the execution thereof;

h) in the case of a business contract where the contractor undertakes the performance of urgent repairs or maintenance works at the explicit request of the Buyer;

i) in respect of the sales of audio- and video record or computer software in closed packaging if the Buyer opened the package after the delivery;

j) in respect of newspapers, journals and periodicals, with the exception of subscription contracts;

k) in the cases of contracts concluded on public sales;

l) in the case of contracts of services on providing accommodation, excluding that for residential purpose, contracts of shipping, catering, services related to leisure time activities if the parties have stipulated a closing date or deadline for the performance in the contract;

m) in respect of digital data content provided on non-tangible media, if the company has commenced the performance with explicit prior consent of the Buyer and simultaneously with such consent the Buyer acknowledged that after the commencement of the performance, he would lose the abovementioned right of withdrawal/termination.

VIII. Limitation of liability

1. The Seller limits its liability for damages caused by the breach of the Agreement to the damage caused in the goods and up to the value of the goods. The Buyer shall not be entitled to claim compensation from the Seller as a result of defective performance of the Agreement in the event of damage to the property of the Buyer or a third party, as well as for any lost profit. The limitation of Seller's liability under this section does not apply to any intentional breach of the Agreement by the Seller and to any breach which results in the detriment of human life, physical integrity or health.

2. The limitation of liability described in the present GTC is only applicable to the extent that is not prohibited by the applicable law, in particular law governing the trade of the goods covered by the Agreement.

IX. Confidentiality

1. Each Party shall undertake to treat all information, data that is acquired by them in connection with or as a result of the Agreement or in any other way that is related to the other Party and to protect such information at all times irrespective of the fact that the other Party qualifies such information as business secret or not. In addition, the Parties undertake not to disclose confidential information during or after the term of the Agreement wo third parties or otherwise not to use such in a way that is not compatible with the Agreement and not to misuse such. will maintain the utmost confidentiality regarding this Agreement at all times and neither of the Parties will make announcement to the public or to any third party. To the extent necessary to implement the provisions of this Agreement each Party may disclose the confidential information to the employees and subcontractors.

2. Data or information is not covered by the obligation of confidentiality, if such:
a) is public knowledge;
b) subsequently becomes public knowledge other than by breach of this Agreement;
c) already known to that Party at the time of disclosure;
d) subsequently comes lawfully into the possession of that Party from a third party not bound by the prohibition on disclosure;
e) has itself created by the Party without the use of confidential information from the other Party; or
f) is required to be disclosed pursuant to applicable law, regulation or by an order of a competent authority.

3. The Parties agree that referring to the other Party as a reference in their own advertising material – internet, print and electronic prospectus, presentation material, social media – the name, trademark, logo or any other sign of the Party or its product which is suitable for the identification of the Party or its product shall be subject to prior permission of that Party.

X. Contact

1. The Buyer shall deliver its declarations to the Seller in writing (by post or e-mail). Any notice sent to the Seller shall be deemed delivered is delivered personally or sent by courier or in the form of a registered letter (return receipt is necessary) to the address referred to below:

By post
SOL-LIGHT Kft.
1077 Budapest, Wesselényi utca 6.

By e-mail
shop@solinfo.hu

2. A notice shall be deemed to have been served:
a) if delivered by hand, at the time of the delivery; or
b) if sent by post, on the fifth working day following the dispatch; or
c) if sent by a courier, on the second working day following the dispatch; or
d) if sent by e-mail, at the time of delivery with a confirmatory transmission report or other acknowledgement of the receipt.

XI. Applicable law, dispute resolution, miscellaneous provisions

1. The present GTC and the contractual relationship between the Parties shall be governed by Hungarian law.

2. If his/her complaint is rejected, the Buyer (if he/she is a consumer) may initiate the procedure of the Mediation Board of Budapest for the resolution of a consumer dispute, pursuant to the provisions of Act CLV of 1997 on Consumer Protection. Contact details of the Mediation Board of Budapest: website: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Postal address: 1253 Budapest, Pf.: 10. e-mail address: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telephone: 06 (1) 488 21 31

3. The Buyer (if he/she is a consumer) may contact the regional government office responsible for the consumer complaint. More information about this is available at the following link: http://jarasinfo.gov.hu/.

4. The Parties shall attempt to resolve their dispute arising from the Agreement in an amicable manner. The Parties shall record minutes regarding such attempt. Any dispute or claim arising out of or in connection with the Agreement that cannot be settled amicably between the Parties shall be finally settled exclusively by the court of the Sellers’s seat.

5. If any provision of the present GTC is considered invalid subsequently, it shall not affect the validity of the other provisions of the GTC.

 

A webhely cookie-beállításai úgy vannak beállítva, hogy „engedélyezzék az összes süti használatát”, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsák. Kattintson a Elfogadás gombra a webhely további használatához. The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Kupon kód: SUB-10
Coupon code: SUB-10