Ingyenes személyes átvétel a Home of Solinfo üzletben!

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

I. Az ÁSZF hatálya

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Home of Solinfo Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-393014, adószám: 27518500-2-42, „Eladó”) és más természetes és jogi személy vevők, megrendelők („Vevő”; az Eladó és a Vevő együttes említésük esetén „Felek”) között termékértékesítés tárgyában létrejött megállapodások („Szerződés”) szabályozása céljából került elfogadásra és hatálybaléptetésre.

2. A jelen ÁSZF az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződés teljes időtartama alatt irányadó. Amennyiben az Eladó és a Vevő között Szerződés jön létre, úgy a jelen ÁSZF a Szerződés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttét megelőző egyeztetési folyamatra és az ajánlattételre valamint a jogviszony időtartama alatt és a megszűnését követően a jogviszonnyal összefüggésben felmerült jogok és kötelezettségek összességére egyaránt alkalmazandó.

3. A jelen ÁSZF határozatlan időre került elfogadásra és visszavonásig hatályos.

4. Az Eladó ezúton kizárja a Vevő általános szerződési feltételeinek az Eladóval szembeni alkalmazását, amelyek akkor sem alkalmazandóak az Eladó és a Vevő között létrejött Szerződésre, ha a Vevő általános szerződési feltételeiben foglalt rendelkezések nem ellentétesek a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezésekkel.

5. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben és a Felek között létrejött Szerződésben foglalt feltételek egymástól eltérnek, abban az esetben a Szerződésben foglalt rendelkezés irányadó a szerződő Felek jogviszonyára.

II. A Szerződés teljesítése

1. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező áruk adásvételére vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a szükséges szakmai tapasztalattal, továbbá a Szerződés teljesítésének személyi, tárgyi és jogi feltételeivel rendelkezik. Az Eladó által forgalmazott áruk mindenben megfelelnek a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá az Eladó a szolgáltatásokat az elvárható legmagasabb színvonalon nyújtja.

2. Az áru tulajdonjoga az adott áru vételárának kiegyenlítése pillanatában száll át a Vevőre. Az áru vonatkozásában a kárveszélyt az átadás-átvételt megelőzően az Eladó, azt követően pedig a Vevő viseli.

3. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést Eladó minden esetben e-mail útján jelzi Vevő részére.

4. Előfordulhat, hogy az Eladó honlapján szereplő egyes termékek forgalmazása megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a Vevő részére 5 munkanapon belül.

III. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

1. A jelen ÁSZF-ben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettség kiterjed minden olyan tényre, adatra, információra, körülményre, amelyek szükségesek lehetnek a Szerződés megkötéséhez.

2. Amennyiben a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben a Vevőnek kára keletkezik abból fakadóan, hogy a Vevő elmulasztott maradéktalanul eleget tenni a jelen fejezetben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének, a Vevő a kár megtérítését az Eladótól nem követelheti.

3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben az Eladó költsége vagy kára keletkezik abból fakadóan, hogy a Vevő elmulasztott maradéktalanul eleget tenni a jelen fejezetben szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének, a Vevő köteles az Eladó részéről felmerült teljes költséget és kárt megtéríteni.

IV. A honlap használata

1. A termék kiválasztása

A Vevő a honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva található a termék fotója, ismertetője, ára. A Vevőnek a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékek képei illusztrációk. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Eladó az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállal felelősséget.

2. Kosárba helyezés

A termék kiválasztása után a termék a "Kosárba" gombra kattintva helyezhető a kosárba anélkül, hogy ez vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne.

A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

3. A kosár megtekintése

A honlap használata során a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizhető a kosár tartalma. Itt lehetőség van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni.

A vásárlás folyamata a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytatható.

4. Vásárlói adatok megadása

A „Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve a fizetendő teljes vételár. A rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet a Vevő köteles megfizetni megrendelés esetén. A megrendelés személyes átvételére is lehetőség van. A Vevő a megrendelés során köteles megadni az e-mail címét, teljes nevét, címét és telefonszámát. A „Megjegyzés” szövegdobozban tetszőlegesen megadható további információ is a rendeléssel, kiszállítással kapcsolatban.

5. A rendelés áttekintése

A fenti mezők kitöltését követően a „Folytatás” gombra kattintva folytatható a megrendelési folyamat, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölhetők/javíthatók a már bevitt adatok. A „Rendelés áttekintése” oldalon összegzésre kerülnek a korábban megadott adatok, így a kosár tartalma, a felhasználói, számlázási és szállítási adatok és a fizetendő összeg.

6. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt termékeknek, valamint az adatok helyesen szerepelnek, a „Megrendelés” gombra kattintva zárható le megrendelés. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, és a Szerződés az Vevő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

A „Megrendelés” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatát megtettnek kell tekinteni, amely Vevőt 48 órás időtartamban köti.

Amennyiben a Vevő ajánlata 48 órán belül nem kerül visszaigazolásra, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

V. Áru átvétele, ellenőrzése

1. Az Eladó által átadott vagy leszállított áru mennyiségét Vevő köteles az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni és amennyiben a Szerződésben foglalt és a ténylegesen átadott vagy leszállított áru mennyisége eltér, a Vevő azt köteles haladéktalanul jelezni az Eladó részére. A Vevő a jelen pontban foglalt kötelezettsége elmulasztása esetén nem jogosult az Eladótól további áru átadását, leszállítását vagy ezzel összefüggésben kártérítést követelni.

2. Amennyiben a Vevő az Eladótól származó áru vagy szolgáltatás hibás teljesítését vélelmezi, ezt haladéktalanul köteles az Eladó számára jelezni. A jelzés elmulasztásából vagy annak késedelméből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

3. A Vevő köteles minden szükséges és ésszerűen elvárható intézkedést megtenni, amely a hibás teljesítéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő károk elhárítása vagy enyhítése érdekében szükséges.

4. Az Eladó a Vevő jelzését követően köteles megvizsgálni a vélelmezett hibás teljesítéssel összefüggő árut, a panasz megalapozottsága esetén az Eladó a hibás árut kicseréli.

VI. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogyasztó esetén

A tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság

a) Milyen esetben élhet a Vevő a kellékszavatossági jogával?

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

b) Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő kellékszavatossági igényét?

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetők.

c) Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

2. Termékszavatosság

a) Milyen esetben élhet a Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

b) Milyen jogok illetik meg a Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

c) Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

d) Milyen határidőben érvényesítheti a Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

e) Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

f) A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

iv) A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

3. Jótállás

a) Milyen esetben élhet a Vevő a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

b) Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján a Vevőt?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó esetekben az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

c) Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

d) Három munkanapon belüli csereigény

Ha a Vevő 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és a terméket ki kell cserélnie.

e) Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VII. Elállási jog fogyasztó esetén

A fogyasztót a Kormányrendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga, amelyet 14 napon belül gyakorolhat.

1. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a Kormányrendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

2. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles visszaigazolni.

3. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

a) Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

b) Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

c) Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

d) Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

a) A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

b) A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

c) Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

VIII. Felelősség korlátozása

1. Az Eladó a közötte és a Vevő között létrejött szerződések vonatkozásában a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét az általa nyújtott áruban bekövetkezett károkra korlátozza az áru értékének erejéig. A Vevő nem jogosult az Eladóval szemben kártérítés követelésére a Szerződés hibás teljesítésének következményeként a Vevő vagy harmadik személy vagyonában bekövetkező károk, valamint esetlegesen elmaradt vagyoni előny tekintetében. Az Eladó felelősségének jelen pontban foglaltak szerinti korlátozása nem vonatkozik a Szerződésnek az Eladó általi szándékos, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító megszegésére.

2. A jelen ÁSZF-ben foglalt felelősségkorlátozás csak olyan mértékben alkalmazandó, amilyen mértékben az irányadó jogszabályok, így különösen a Szerződés tárgyát képező áru vonatkozásában alkalmazandó külön jogszabályok nem tiltják.

IX. Titoktartás

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés alapján fennálló jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre vonatkozik, minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem. Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza. A Felek a bizalmas információkat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez, az ahhoz szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, illetve közreműködőik számára teszik hozzáférhetővé.

2. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ:

a) amely köztudomású;

b) amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;

c) amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a Fél birtokában volt már azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;

d) amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;

e) amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül maga hozott létre; vagy

f) amelyet az adott Félnek – jogszabályban meghatározott – kötelezettsége átadni az illetékes hatóságok számára.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a saját reklámanyagaiban – internet, nyomtatott- és elektronikus prospektusok, prezentációs anyagok, közösségi média felületek – referenciaként a másik Fél nevét, védjegyét, logóját vagy bármely egyéb, a Fél vagy terméke azonosítására alkalmas megjelölést kizárólag az adott Fél előzetes engedélye alapján és mértékben tüntetheti fel.

X. Kapcsolattartás

1. A Vevő jognyilatkozatait írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles az Eladó részére eljuttatni. A jognyilatkozatok akkor tekintendők átvettnek, ha Vevő azt személyesen, futárszolgálat vagy tértivevényes postai küldemény (átvételi elismervény szükséges) vagy e-mail útján juttatja el Eladóhoz az alábbi címek legalább egyikére:

Postai úton

Home of Solinfo Kft.

1077 Budapest, Wesselényi utca 6.

E-mail útján

shop@solinfo.hu

2. Valamely értesítés az alábbi időpontban tekintendő a címzettel közöltnek

a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor; vagy

b) postai úton történő kézbesítés esetén a feladástól számított ötödik munkanapon; vagy

c) futárszolgálattal történő kézbesítés esetén az elküldéstől számított második munkanapon; vagy

d) e-mail útján küldött értesítés esetén az e-mail elküldését követő munkanapon, feltéve, hogy az e-mail megérkezését a címzett Fél visszaigazolta.

XI. Alkalmazandó jog, vitarendezés, vegyes rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-re, továbbá a Felek között létrejött Szerződéses jogviszonyra a magyar jog irányadó.

2. A Vevő (amennyiben fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: http://bekeltet.hu/; 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31.

3. A Vevő (amennyiben fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

4. Felek a Szerződéssel összefüggő jogvitáikat kötelesek elsődlegesen egyeztetések útján, békés úton rendezni. Az egyeztetésekről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a békés úton történő egyeztetés nem vezetett eredményre, a Szerződésből eredő jogvitáik tekintetében a Felek az Eladó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

5. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés utólag érvénytelennek minősülne, az a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét nem befolyásolja.

Sütihasználati beállítások